News Details

Home / Norsk / Nyhetsarkiv / News Details
View All News

Svakere resultat for Orkla

February 14, 2023

Orklas driftsinntekter økte med 15 % til 16.077 mill. kroner i 4. kvartal. Driftsresultat EBIT (adj.) økte med 2 % til 1.903 mill. kroner, som følge av markant fremgang i Hydro Power, men det var et svakere resultat for merkevarevirksomheten. Konsernets resultat før skatt endte på 1.702 mill. kroner, noe som var en nedgang på 8 %.

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde en vekst i driftsinntektene på 13 % i 4. kvartal. Den organiske omsetningsveksten var på 10 %. Veksten var drevet av prisøkninger for å kompensere for høy kostnadsøkning på energi, råvarer, emballasje og frakt. Samtlige forretningsområder hadde organisk vekst i kvartalet.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde en nedgang i driftsresultat EBIT (adj.) på 14 %. Deler av nedgangen skyldtes periodisering og kostnader av engangskarakter. Orkla Food Ingredients og Orkla India oppnådde resultatfremgang, mens de øvrige forretningsområdene hadde resultatnedgang som følge av økte kostnader og lavere volumer.

Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,6 %, økte driftsinntektene med 19 % til 6.916 mill. kroner. Driftsresultat EBITA økte med 66 % til 606 mill. kroner. Salgsfremgangen var særlig sterk i Marine Coatings, og alle Jotuns segmenter bidro positivt. Orklas resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte med 40 % til 147 mill. kroner i 4. kvartal. Økningen kan i sin helhet knyttes til Jotun.

Hydro Power økte driftsresultat EBIT (adj.) med 52 % til 631 mill. kroner i 4. kvartal. Økningen skyldtes høyere kraftpriser enn i samme kvartal i 2021. Kraftprisene viste stor variasjon i perioden, og de gikk noe ned i forhold til 3. kvartal 2022.

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde minus 201 mill. kroner i 4. kvartal, mot minus 88 mill. kroner i samme periode i 2021. Størsteparten av kostnadene kan knyttes til prosjekter innen kjøp og salg av virksomheter, i tillegg til strukturprosjekter i konsernet.

For året som helhet økte Orklas driftsinntekter med 16 % til 58.391 mill. kroner. Driftsresultat EBIT (adj.) viste en vekst på 21 % og endte på 7.411 mill. kroner. Resultat pr. aksje (adj.) ble 5,46 kroner, noe som var en økning på 6 %. Orklas styre har en intensjon om å foreslå et utbytte for regnskapsåret 2022 på 3,00 kroner pr. aksje.

 – Orkla har i 2022 stått overfor en utfordrende markedssituasjon preget av betydelige kostnadsøkninger på innsatsfaktorer, store verdikjedeforstyrrelser og usikkerhet rundt den globale matvaresituasjonen. I 4. kvartal opplevde vi økte kostnader gjennom hele verdikjeden. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer.

­Til tross for dette har vi i stor grad klart å opprettholde våre markedsandeler og ha god leveringsevne. Orkla skal fremover øke investeringene innen merkevarebygging, samtidig som vi vil forsterke våre kostnadsreduserende tiltak, sier konsernsjef Nils K. Selte som legger til:

­Som tidligere kommunisert skal Orkla bli et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Vår nye forretningsmodell vil formelt tre i kraft fra 1. mars 2023. Det er igangsatt et omfattende strategiarbeid for å sørge for full utnyttelse av potensialet som ligger i hvert porteføljeselskap, med fokus på ledende merkevarer, økt selvstendighet og sterkt entreprenørskap.

Orkla har i 2022 kjøpt selskaper for 3.099 mill. kroner, mens det ble solgt selskaper for 132 mill. kroner. De største kjøpene var det amerikanske iskremingrediens-selskapet Denali Ingredients (84 %), det britiske kosttilskudd-selskapet Healthspan Group (100 %), den polske pizzakjeden Da Grasso (74 %) og den norske råstoff-leverandøren Vesterålen Marine Olje (95 %).

Ved årsskiftet hadde konsernet 20.471 ansatte samt 119 fabrikker i 22 land.

Orkla vil avholde Capital Market Day 29. november 2023.

Orkla ASA
Oslo, 14. februar 2023

 

    
Ref.:
   
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828
   
Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

   
Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/

Multimedia Files:

View All News